Doel en werkwijze van de Stichting Historia Medicinae

De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen (artikel 2 van de statuten). Het vermogen van de stichting wordt gevormd door onder meer subsidies, jaarlijkse donaties van donateurs en (eenmalige) schenkingen.

Het bestuur van de stichting komt tenminste vier maal per jaar bijeen om verzoeken tot subsidie te beoordelen, programma's van (wetenschappelijke) bijeenkomsten vast te stellen, de gang van zaken rond een bijzondere leerstoel te bespreken en verder alles te bespreken wat het bestuur van belang acht met het oog op de doelstelling van de Stichting.

    Het bestuur heeft uit zijn midden een Dagelijks Bestuur benoemd, op dit moment bestaand uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Dit DB bereidt de vergaderingen van het Stichtingsbestuur voor en bespreekt alle lopende zaken die de Stichting aangaan. De bestuursleden zijn onbezoldigd en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

Subsidieverzoeken moeten worden ingediend via het speciaal daarvoor bestemde formulier dat u elders op deze website kunt vinden. Om voor behandeling van een subsidie-aanvraag op een van de bestuursvergaderingen in aanmerking te komen, dient de aanvraag uiterlijk één maand voor een bestuursvergadering door de secretaris van de Stichting te zijn ontvangen.

 

Beleidsplan 2016 - 2020

Het bestuur van de Stichting heeft in februari 2016 zijn beleidsplan voor de periode 2016-2010 vastgesteld: Beleidsplan 2016-2020

 

Financieel Jaarverslag (Fiscaal nummer 41197776)

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

webhosting