Doel en werkwijze van de Stichting Historia Medicinae

De in 1967 opgerichte Stichting Historia Medicinae stelt zich ten doel de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en der geneeskunst in Nederland te bevorderen. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen, het organiseren van (wetenschappelijke) bijeenkomsten en het stichten van leerstoelen (artikel 2 van de statuten). Het vermogen van de stichting wordt gevormd door onder meer subsidies, jaarlijkse donaties van donateurs en (eenmalige) schenkingen.

De Stichting kent een Bestuur en een Adviesraad. Het bestuur van de stichting komt tenminste twee maal per jaar bijeen, om over verzoeken tot subsidie te beslissen, programma's van (wetenschappelijke) bijeenkomsten vast te stellen, de gang van zaken rond een bijzondere leerstoel te bespreken en verder alles te bespreken wat het bestuur van belang acht met het oog op de doelstelling van de Stichting.
Het bestuur laat zich bij zijn besluitvorming over subsidieaanvragen adviseren door de Adviesraad. De Adviesraad adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het inhoudelijk en financieel beleidskader en over subsidieaanvragen. De leden van het bestuur en van de Adviesraad zijn onbezoldigd en de Stichting heeft geen personeel in dienst.

De Stichting beoordeelt telkens tweemaal per jaar subsidieaanvragen. Subsidieverzoeken moeten worden ingediend via het speciaal daarvoor bestemde formulier dat u elders op deze website kunt vinden. Om voor behandeling van een subsidie-aanvraag op een van de bestuursvergaderingen in aanmerking te komen, dient de aanvraag uiterlijk 1 maart of 1 september van het kalenderjaar door de secretaris van de Stichting te zijn ontvangen.

 

Beleidsplan 2016 - 2020

Het bestuur van de Stichting heeft in februari 2016 zijn beleidsplan voor de periode 2016-2020 vastgesteld: Beleidsplan 2016-2020

 

Financieel Jaarverslag (Fiscaal nummer 41197776)

Financieel jaarverslag 2012

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2015

Financieel jaarverslag 2016

Financieel jaarverslag 2017

webhosting