Subsidies voor Junior-onderzoekers

Met ingang van 2018 kent de Stichting beurzen toe aan junior-onderzoekers ter ondersteuning van hun onderzoek op het terrein van medische geschiedenis. De beurzen bedragen maximaal 1500 euro en kunnen worden ingezet voor de financiering van specifieke onderzoeksactiviteiten zoals archiefonderzoek, congresbezoek, een onderzoeksstage, het uitwerken van een MA-scriptie tot een wetenschappelijk artikel, het voorberieden van een NWO-subsidieaanvrage, et cetera. Aanvragers dienen nog niet gepromoveerd te zijn, maar wel in bezit van ten minste een BA-diploma. Voorts dienen zij verbonden te zijn aan een Nederlandse onderwijs- of onderzoeksinstelling en/of zich aantoonbaar bezig te houden met medische geschiedenis in Nederland.


Het aanvraagformulier
Aanvragen dienen opgesteld te worden op een door de Stichting in een standaardformulier voorgeschreven wijze. Dit formulier kunt u hier downloaden of bij de secretaris van de Stichting opvragen. Aanvraagformulier plus eventuele bijlagen dienen bij voorkeur per e-mail naar de secretaris van de Stichting te worden gezonden.

Download formulier in pdf

Download formulier in Word


Inzending van de aanvraag
De Stichting zal tweemaal per jaar beursaanvragen beoordelen. De uiterste inleverdata zijn telkens voor 1 maart of 1 september van een kalenderjaar

De besluitvorming
De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de beslissing over al dan niet honoreren van de aanvrage door de secretaris op de hoogte gesteld. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.

Een herindiening
Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting anders aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde onderzoeksproject opnieuw bij de Stichting in te dienen.

Het adres

Aanvragen moeten worden gezonden naar:

Prof. dr. Arie C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

of naar: acnkruseman@hotmail.com


webhosting