DE STICHTING HISTORIA MEDICINAE
Een korte terugblik

Oprichting en subsidies

Op 6 december 1967 werd ten huize van Prof.dr. G.A. Lindeboom (1905-1986), hoogleraar interne geneeskunde en encyclopedie der medische wetenschappen aan de Vrije Universiteit, de Stichting Historia Medicinae (SHM) opgericht. Het doel van de Stichting wordt omschreven in artikel 2 van de akte van oprichting:
De Stichting heeft ten doel de bevordering van de wetenschap van de geschiedenis der geneeskunde en geneeskunst in Nederland. De Stichting tracht dit doel te verwezenlijken door het verlenen van subsidies, het uitschrijven van prijsvragen en alle door het bestuur van de Stichting nuttig geachte middelen.

Aanvankelijk was de SHM nauw verweven met de activiteiten van het Medisch Encyclopedisch Instituut van de Vrije Universiteit waarvan Prof. Lindeboom de oprichter en directeur was (1952-1978). Donateurs van de Stichting konden zich tegen een gereduceerde prijs abonneren op het mededelingenblad van het Instituut Aere Perennius (jrg 1 (1970) 1 - jrg 10 (1979) 34). Het verlenen van subsidies en het uitgeven van medisch-historische publicaties kon worden gerealiseerd mede dankzij de financiële steun van de Stichting Pieter van Foreest. Deze steun betekende vooral in de beginjaren een welkome aanvulling op de bijdragen van donateurs en de particuliere schenkingen. Sinds de jaren zeventig heeft de Stichting meer dan honderd verzoeken tot subsidiëring van proefschriften en andere publicaties, medisch-historische reizen en andere medisch-historische initiatieven gehonoreerd.

De cursus Geschiedenis der Geneeskunde
De landelijke cursus Geschiedenis der Geneeskunde, die vanaf 1971 jaarlijks werd georganiseerd door het Instituut onder auspiciën van de Stichting Historia Medicinae, heeft zich altijd mogen verheugen op een grote groep belangstellenden. Aangezien de cursus niet meer op de oude voet kon worden voortgezet is deze met steun vahet Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde vanaf september 2004 onderdeel geworden van het landelijk Masterprogramma medische geschiedenis en het HOVO onderwijs. Het masterprogramma 'History: Medical and Health Humanities' wordt thans aangeboden door de Faculteiten Geesteswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam, en de Faculteiten Geneeskunde van de Universiteiten van Amsterdam, Maastricht en Rotterdam.

De G.A. Lindeboomprijs
In 1984 schreef de SHM voor het eerst een prijsvraag uit. Gevraagd werd om over het 'begrip medicalisering en de toepassing c.q. toepasbaarheid daarvan in de medische geschiedschrijving' een opstel te schrijven. De winnaar, dr. G. Jansen, werd in 1985 beloond met een geldprijs. In 1985 werd voor het eerst de Gerrit Arie Lindeboom-prijs uitgereikt aan M.J. van Lieburg. Deze geldprijs wordt eens in de vijf jaar toegekend in samenwerking met de Stichting Pieter van Foreest. Elders op deze website kunt u zich uitvoerig over de Lindeboomprijs informeren.

De Medisch-Historische marktdag
De door het Instituut en de SHM twee maal per jaar georganiseerde Medisch Historische Dag trok vanaf 1974 ruim twintig jaar zeer veel belangstellenden. Helaas was het voor het VU-Instituut vanaf de jaren negentig niet langer mogelijk de nodige faciliteiten te verschaffen. De internationale contacten werden jarenlang bevorderd door het mede organiseren van de jaarlijkse contactdagen tussen de medewerkers van het Institut für Theorie und Geschichte der Medizin der Universität Münster en de medewerkers van het Instituut van de Vrije Universiteit. De voordrachten die op deze dagen werden gehouden werden gepubliceerd en uitgegeven met de financiële steun van de SHM. Belangwekkend was het symposium Overheid en gezondheidszorg in de twintigste eeuw ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting in 1993. De voordrachten werden gebundeld en uitgegeven.
      In 2008 nam de Stichting het initiatief tot het tweejaarlijks organiseren van een zogenaamde medisch-historische marktdag, die tot op zekere hoogte de traditie van de medisch-historische dagen uit het verleden moest voortzetten. De eerste medisch-historische marktdag vond plaats in Utrecht op 8 mei 2009 en de tweede eveneens in Utrecht op 1 juni 2012. De derde marktdag werd door de Nederlandse Vereniging voor Medishce Geschiedenis op 15 juni 2015 in Nijmegen georganiseerd. Daarna zijn er door teruglopende belangstelling geen marktdagen meer geweest.

Bijzondere leerstoel
In 2002 nam de Stichting het initiatief tot de vestiging van een bijzondere leerstoel Antieke geneeskunde aan de universiteit van Leiden. Na een langdurige voorbereidingsprocedure kon op 20 januari 2006 Prof. dr. H.F.J. Horstmanshoff als bijzonder hoogleraar in de Geschiedenis van de Antieke Geneeskunde zijn inaugurele rede uitspreken met de titel: "Patiënten zien. Patiënten in de antieke geneeskunde". Prof. Horstmanshoff ging in november 2010 met emeritaat. Sinds mei 2018 bekleedt prof.dr. M.S Parry de door de Stichting geïnitieerde bijzondere leerstoel medische geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Elders op deze website kunt u meer lezen over deze leerstoel.

De G.A. Lindeboompenning
Sinds 1985 reikt de Stichting de zogenaamde Lindeboompenning uit aan personen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt op het terrein van de medische geschiedenis in de Nederlanden en hun koloniën. Elders op deze website kunt u meer lezen over deze penning.


webhosting