Een subsidieaanvraag bij de Stichting Historia Medicinae:
voorwaarden en werkwijze

De Stichting Historia Medicinae verleent regelmatig financiële steun aan activiteiten op het terrein van de medische geschiedenis. Deze steun wordt verleend nadat daartoe een aanvraag is ingediend volgens onderstaande procedure en het bestuur van de Stichting vervolgens een positief oordeel over die aanvraag heeft uitgesproken.


De Stichting verleent financiële steun aan de volgende activiteiten op het terrein van de medische geschiedenis:

  • De uitgave van een oorspronkelijke monografie (dissertatie of anderszins).
  • De uitgave van een bundel onder redactie.
  • De organisatie van een congres of symposium.
  • Nieuwe ontwikkeling van of incidenteel onderhoud van wetenschappelijke infrastructuur (bijzondere leerstoel, materiaalkosten speciale wetenschappelijke activiteiten, bibliotheekvoorzieningen).
  • Studie- en wetenschappelijke reizen of cursusactiviteiten van jonge onderzoekers in het kader van een medisch-historisch programma.

De Stichting verleent geen financiële steun aan:
  • Museale instellingen.
  • Heruitgaven van eerder gepubliceerde secondaire werken.
  • Salariskosten van onderzoek- en studieprojecten of van andersoortige activiteiten komen eveneens niet voor vergoeding in aanmerking !


Inzending van de aanvraag
De Stichting beoordeelt telkens tweemaal per jaar subsidieaanvragen. Om voor behandeling van een subsidie-aanvraag op een van de bestuursvergaderingen in aanmerking te komen, dient de aanvraag uiterlijk 1 maart of 1 september van het kalenderjaar door de secretaris van de Stichting te zijn ontvangen.Het aanvraagformulier
Aanvragen zijn opgesteld op een door de Stichting in een standaardformulier voorgeschreven wijze. Dit formulier kunt u downloaden of bij de secretaris van de Stichting verkrijgen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een begeleidende brief, ondertekend door de aanvrager. Aanvraagformulier plus eventuele bijlagen kunnen per e-mail of per gewone post worden verzonden naar de secretaris van de Stichting.

Download formulier in pdf

Download formulier in Word


De besluitvorming
De aanvrager wordt uiterlijk drie weken na de beslissing door de secretaris op de hoogte gesteld van de beslissing. Over de beslissing wordt geen correspondentie gevoerd.


Een herindiening
Tenzij uitdrukkelijk door de Stichting anders aangegeven, is het niet mogelijk om na afwijzing van een aanvraag een herziene aanvraag voor hetzelfde project of dezelfde activiteit opnieuw bij de Stichting in te dienen.


Het adres
Aanvragen voor subsidie moeten worden verzonden naar:

Prof. dr. A.C. Nieuwenhuijzen Kruseman
Secretaris Stichting Historia Medicinae
Van Griethuijsenplein 2, 2341 CE Oegstgeest

of naar: acnkruseman@hotmail.com


webhosting